رشته مجموعه ای از کارکترهاست که با علامت نقل قول در ابتدا و انتهای آن مشخص می شود برای تعریف متغیری که بتواند رشته را در خود نگه دارد از کلمه کلیدی string در #C استفاده می شود

;string strData
;"strData = "Hello world

اتصال رشته ها با + انجام می شود

 Declare variables //
; string strOne
; string strTwo
; string strResults
Set the string values //
;" strOne = "Hello
;"strTwo = "World
Concatenate the strings //
; strResults = strOne + strTwo
Display the results //
;(" MessageBox.Show(strResults, "Strings

تابع MessageBox با متد  Show باعث میشود رشته strResults در یک پنجره پیغام نمایش داده شود

تابع Length طول رشته را بدست میدهد:

;string strData
;int n
;"strData = "Hello world;n=strData.Length

در کد بالا مقدار n برابر تعداد حروف رشته Hello world خواهد شد توجه کنید فاصله خالی بین دوکلمه نیز حساب میشود.

انتخاب زیررشته با تابع Substring

;string strData
; string strData2
;"strData = "Hello world
;(strData2 =strData.Substring(0, 5

کد بالا باعپ میشود کلمه Hello در متغیر strData2 ذخیره شود 0 مکان شروع انتخاب و 5 طول زیررشته انتخابی را مشخص میکند.

جایگزینی زیررشته با تابع Replace

; string strData
; string strData2
;"strData = "Hello world
;("strData2 =strDataReplace("Hello", "Goodbye

کد بالا سبب میشود در متغیر strData کلمه Goodbye با کلمه Hello جایگزین شود و نتیجه که
Goodbye world است در متغیر strData2 ذخیره شود.

استفاده از این مطالب با ذکر منبع بلامانع است

+ نوشته شده توسط فرهاد فرهنگ مهر در جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 19:36 |